NJE SHKOLLE PER TERRITORIN

 

IIS “Casagrande/Cesi” eshte e formuar nga dy shkolla te medha qe kane bere historine e ketij qyteti. Shkolla e pare qe ka lindur eshte “F. Cesi” , istituti i pare teknik ne Umbria ne 1860.

“A. Casagrande” ka lindur ne 1930/31 fillimisht si shkolle professionale fillestare; me kalimin e viteve u shnderrua ne nje shkolle teknike komerciale dhe pastaj u quajt “Istituti Profesional i Shtetit” duke perhapur perdere e me shume specializimin ne “Gjuhe te huaja” dhe “Teknik i kontabilitetit”. Ne vitet ’80 u shtua  dhe figura professionale “Teknik i Sherbimeve te Turizmit” qe sot ndodhet ne piazzale Bosco, destinacioni i fundit  te institutit. Ne vitet ’90 u realizza reforma e pare institucionale e quajtur “Projekti 92” . Ky projekt solli me vete nje pasuri kulturore dhe professionale  me kurset e post-kualifikimt qe sherbejne si nje lidhje mes shkolles dhe ambientit te punes.

Shtimi i specializimit  ne “Grafike Publicitare” shtoi dhe me shume regjistrimet , e keshtu dhe me teper ne vitin 2000 kur u hap dhe specializimi ne “Hoteleri dhe Restorante” e cila ju pergjigj kerkeses aq te madhe ne sektorin turistik. Por ndryshimi me imadh deri sot ishte bashkimi i dy instituteve “F. Cesi” dhe “A. Casagrande” ne vitin 2009.

1. MISIONI

 

IIS “Casagrande” ka si objektiv te pare rritjen e rinjve qe u jane besuar atyre si persona dhe qytetar. Ju siguron te gjithve te njejtat mundesi per te ndihmuar studentet  ne pervijimin e “objektit te vet te jetes“, dhe per te zhvilluar njohurite, kapacitetin dhe kompetencat qe u ndihmojne atyre per te bere zgjedhje universitare ose qe te hyne ne jeten sociale dhe te punes. Eshte i kujdesshem ne formimin e perhershem ne cdo student duke orientuar dhe krijuar figura prefesionale ne baze te kerkesave te tregut lokal, kombetar dhe ate europian.

 

2. ZGJEDHJET EDUKATIVE

 

  1. Favorizimi i rritjes, valorizimi i personit dhe kultura e legalitetit e cila bazohet ne ligjet e kushtetutes, dhe vlerat e shprehura ne deklaraten e te drejtave te njeriut, ne respektin e ritmeve qe cdo person ka ne fazen e evolucionit gjate adoleshences dhe ne identitetin e secilit.

 

  1. Duhet te jepet nje kulture baze, te zhvillohen njohurite dhe kompetencat trasversale ashtu dhe vetjake te cialt jane koerente me kualifikimet europiane(EQF) ne bashkepunim me territorin permes aktiviteteve shkolle-pune dhe formave te tjera te bashkepunimit me polin universitar lokal;

 

  1. Per te perfituar njohurine e kultures vetjake dhe per te favorizuar integrimin me kultura te ndryshme, duke garantuar raportet interpersonale qe sjellin respektin, bashkepunimin dhe degjimin, i cili na ndihmon “te rrime e te ndjehemi sa me mire ne shkolle” dhe te respektojme normat  qe rregullojne jeten ne komunitetin shkollor.

 

  1. Te behet nisma per orientimin shkollor ne te gjitha drejtimet, ose te realizohen kushtet qe te shfaqen mundesite e te gjitheve, duke valorizuar aftesite dhe interesat permes zhvillimit te kapaciteteve per tu raportuar korrektesisht me te tjeret (social skills) ,  e te zbatohen strategjite e nevojshme per te arritur objektivat (self-eficacy) , per te perballur dhe zgjedhur problemet (coping) , dhe duke marre vendime per ti zgjidhur sa me mire ato (decision making) .

 

  1. Te behet nisma per bashkepunim me shkolles dhe familjes ne koerence me vendosjen e autonomise shkollore dhe per zgjerimin e ofertes shkollore  ne pamjen e edukimit te qendrueshem.

 

  1. Te sigurohet vetedija e proceseve te administrimit nen profilin ekonomik, juridik, organizativ, administrativ, informatik dhe turistik.

 

 

 

PROFILI FORMATIV “A. CASAGRANDE”

 

Teknik i sherbimeve Turistike…

 

Tekniku i sherbimeve turistike njeh te gjitha karakteristikat e fenomenit turistik e shume nyjezime te tij. Njeh metodat dhe te gjitha mjetet organizative, eshte i afte te: dalloje dhe te shese produktin turistik, me nje referim te vecante ne ate qe ndodhet jashte territorit; te vleresoje dhe te shese produktin turistik egzistues ne territor, qe mbizoteron nepermjet nje sherbimi qe i drejtohet personit; te vleresoje  sherbimet turistike nepermjet pergatitjes dhe organizimit te produktit turistik.

Di te perdore: metoda dhe mjete organizative, plane , programe dhe procedura; sisteme informatike specifike; sisteme llogarie specifike e te pakten dy gjuhe te huaja. mund te punoje ne agjensi udhetimesh (outgoing) , ne ndermarrje turistike ricetive ose prodhimi (incoming), e mund te jete nje sport ne aktivitetet drejtuese (assistano manager)

 

Teknik i kontabilitetit…

 

Tekniku i kontabilitetit punon ne menyre aktive dhe te vetedijshme ne sistemin e ndermarrjes. Njeh metodat dhe te gjitha mjetet organizzative , eshte i afte te:

bashkepunoje ne administrimin e sistemit informativ dhe llogaritar te ndermarrjes me ndihmen e mjetit informatik; bashkepunon ne programin e administrimin e nje sistemi kontrollor drejtues, te efektshem dhe veprues; interagon me proceset dhe gjuhet e siperfaqeve funksionuese, duke ditur te perkthejete dhenat ekonomiko-financiare; individualizon problemet dhe bashkepunon per zgjedhjen e tyre; perdor informacionet parashikuese dhe perfundimtare;

Di te perdore: metoda dhe mjete organizative; plane, programe dhe procedura; sisteme informatike; sisteme llogaritare e te pakten nje gjuhe te huaj. Mund te punoje ne ndermarrje industriale dhe ato te sherbimeve. Mund te futet ne funksionimin administrativ te ndermarrjes (p. sh. ne kontrollin e drejtimit, planifikimit e te finanacave) .

 

Teknik i Grafikes Publicitare...

 

Tekniku i grafikes publicitare di te perpunoje, organizoje e te realizoje aktivitete prodhimtare per komunikim, duke njohur metodat dhe te gjitha mjetet organizzative; mund te : dekodifikoje ne menyre interaktive  fenomenet qe kane lidhje me realitetin socio-ekonomik; perpunimi, organizimi dhe strukturimi i shenjave qe kane nje impakt komunikativ, simbolik e aplikativ te forte ne te gjithe projektizimin; strukturimi i punes sipas kritereve te lexueshmerise, esencialitetit dhe riprodhimit; per prodhimin e figurave o te testeve perdoren mjetet dhe teknikat qe ndihmojne ne nje realizim sa me te mire te tyre; perpunimi organizimi dhe realizimi i kativiteteve prodhimtare per komunikim integrativ.

Di te perdore: metodat dhe mjetet organizative; planet, programet dhe procedurat; sistemet informatike, specifike e te pakten nje gjuhe te huaj.

Duhet te jete i afte te: dekodifikoje ne menyre interaktive fenomenet e lidhura me realitetin socio-ekonomik; duhet te njohe teknologjite e prodhimeve vizive tradicionale dhe moderne; duhet te bashkoje aspektet formale te profesionit me ato praktiko-aplikative dhe komunikative. mund te punoje ne agjensi publicitare, studio grafike, tipografi, serigrafi, ne entet publike dhe private.

 

Teknik I sherbimeve Hotelore dhe restoranteve ...

 

 Tekniku i sherbimeve hotelore dhe restoranteve eshte pergjegjes i aktiviteteve te restoranteve ne te gjitha anet  dhe nyjezimet e tij.Duke aplikuar sisteme administrimi te avancuara  mund te: furnizoje dhe te perdore lende te para; te kontrolloje quantitetin, qualitetin dhe cmimet e prodhimeve dhe shperndarjen e vakteve te ngrenies; pergatitjen e bufeve dhe banketeve; te rregulloje nje grup pune; te interagoje me grupe te tjera sherbimesh; te kuptoje nevojat e personelit dhe te klienteles; te aplikoje ne menyre korrekte normat mbi higjienen profesionale HACCP), dhe sigurine ne pune.

Dite perdore : metodat dhe mjetet organizative; planet, programet dhe procedurat; sistemet informatike specifike. Ka nje kapacitet shume te mire komunikativ dhe di te flase korrektesisht dy gjuhe te huaja. Mund te punoje ne restorante kolektiv ose komercial qofte ne territorin kombetar qofte ne ate nderkombetar.

 

PROFILI FORMATIV (F. CESI)

 

IGEA: Adresa Juridike dhe Ekonomike....

 

Eksperti i ekonomise, pertej kultures gjenerale, ka dije shume te mira ne proceset qe karakterizojne drejtimin e ndermarrjes nen profilin ekonomik, juridik, organizativ dhe llogaritar. Pikerisht eshte i afte te koordinoje raportet mes ndermarrjes dhe ambientin ne te cilin vepron. Per te propozuar zgjidhjet e problemeve specifike. Di te perdore mjete dhe teknika kontabiliteti per rilevimin e fenomeneve drejtuese, te lexoje, te shkruaje dhe trajtoje dokumentet e ndermarrjes, drejton sistemin informativ , ta perpunoje dhe ta perfaqesoje ne menyre efikase, te mbledhe aspektet organizative te ndermarrjes; dokumenton punen e vet, azhurnon dhe komunikon duke perdorur gjuhen teknike dhe dy gjuhe te huaja, duke marre vendimedhe duke shtuar informacione, duke ushtruar koordinimin.

 

Informatika...

 

Eksperti ne informatike, pertej kultures gjenerale njeh proceset qe karakterizojne drejtimin e ndermarrjes. Di te marre pjese ne proceset analizore, zhvillim dhe kontrollim te sistemeve automatike per ti pershtatur ne nevojat e ndermarrjes dhe zoteron fortesisht kompetencat sistemike dhe projektuese ne fushen informatike; di te hartoje dokumente, te vendose fenomenet e ndermarrjes ne nivel ekonomiko-juridik, kombetar dhe nderkombetar, te beje projekte, te dokumentoje punen vetjake duke shtuar informacione, te vleresoje zgjedhjet, te komunikoje ne gjuhe teknike dhe anglisht. Te pranoje ose te ushtroje koordinimin, dhe te azhurnohet. Ne dyvjecarin e fundit di te perdore mjetet baze te teknologjise ICT(office designer), te perdore mjetet per projekte multimediale dhe ne faqe web (web designer); ne trevjecarin di te programoje gjuhen java ne web (web engineer) , te projektoje sisteme ne web (system engineer) , te administroje rrjete(net administrator) ; ndjek certifikimin ECDL baze dhe te avancuar.

 

Merkurio Programatori...

 

Eksperti ne informatike, pertej kultures gjenerale, njeh proceset qe karakterizojne drejtimin e ndermarrjes, me nje referim te madh ne aspektin informatik. Di te marre pjese ne proceset analizore, zhvillim dhe kontrollim te sistemeve automatike per ti pershtatur ne nevojat e ndermarrjes, di te hartoje dokumente, te vendose fenomenet ne nivel ekonomiko-juridik, kombetar dhe nderkombetar, te interpretoje dinamikat e kontekstit ne te cilin vepron, te beje projekte, te dokumentoje punen duke shtuar informacione, te vleresoje zgjedhjet, te komunikoje me gjuhe teknike dhe anglisht, te pranoje ose te ushtroje koordinimin , e te azhurnohet, ndjek certifikimin ECDL baze dhe te avancuar, njeh bazat ITC, sistemet operative windows, projekton database, njeh gjuhet SQL, viasual basic, di te krijoje faqe web statike dhe dinamike(html e qsp), njeh arkitekturat e rrjetit, sistemet informatike te ndermarrjes e te drejtat ne informatike.

 

Rruga eksperimentale e integruar Web engineer....

 

Projekti ka hyre ne propozimin shkollor ne 3 vitet e fundit, kursi eshte aktiv vetem per nje klase te trete te v. sh 2009/10. Studenti merr nje vertetim shkollor qe njihet nga entet lokale dhe mund te rifilloje nje dyvjecar final dhe te marre nje diplome te rregullt ose te nderprese studimet dhe te futet ne boten e punes. WEB engineer pervec se ka njohuri te shumta baze te disiplinave shkollore, fiton kompetenca te gjuheve dhe teknologjive multimediale per krijimin e produkteve interaktive offline dhe ne web, di te zgjedhe menyrat e komunikimit me te pershtatshme pe realizimin e nje produkti ose te nje sherbimi; di te perdore aparate rrjeti; te perdore, drejtoje dhe te pervijoje sherbime rrjeti;

 

 

 

ORARI I MESIMIT...

 

Orari vjetor per cdo klase zhvillohet ne 6 dite te javes, duke pasur pararsysh vendimet e keshillit te mesusve dhe keshillit te institutit, orari ditor shkollor eshte ky:

 

Selia L.go Paolucci

Ora 1 : 8:15 – 9:15

Ora 2 : 9:15 – 10:05

Ora 3 : 10:05 – 10:00 (11:00 – 11:10 pushim)

Ora 4 : 11:10 – 12:00

Ora 5 : 12:00 – 12:50

Ora 6 : 12:50- 13:40

 

Selia P.le Bosco

Ora 1 : 8:10- 9:10

Ora 2 : 9:10 – 10:00

Ora 3 : 10:00 – 10:50 (10:50 – 11:00 pushim)

Ora 4 : 11:00 – 12:00

Ora 5 : 12:00 – 12:50

Ora 6 : 12:50 – 13:40

 

Orari i perdorimit te sherbimeve dhe organizimi i zyrave te sekretarise:

 

HAPJA PUBLIKE...

 

-Drejtori i shkolles

Cdo dite me lenie takimi;

 

-Zv. Drejtori

Nga e hena deri te shtunen ora 9:00- 12:00

 

-Drejtori administrativ

Nga e hena deri te shtunen ora 10:00 – 12:00

 

-Zyra e personelit

Nga e hena deri te shtunen ora 10:00- 12:00

 

-Zyra e shkolles

Nga e hena deri te shtunen ora 10:00- 12:00 te 2 selite:

E marte ora 15-17 selia p.le Bosco, 3

E hene – e merkure 15:30 – 17:30 selia l.go Paolucci, 2

 

 

Instituti A. Casagrande ne Terni eshte i autorizuar te organizoje kursin per patente europiane te kompjuterit (ECDL) , i cili eshte i ndare ne 2 pjese:

-         ECDL Core i cili  permban 7 provime;

-         ECDL Advanced  qe permban 4 provime;

 

 

Gjithashtu kjo shkolle organizon kurse per gjuhen italiane per studentet e huaj, te cilat behen nga profesoret e vete shkolles.

 

 

ZONA PROFESIONALE...

 

Kurset Post-Kualifikim

Keto kurse jane te strukturuara ne nje dyvjecar te karakterizuar nga dy paketa formative: njeri kurrikular dhe tjetri per organizimin shkollor me ndihmen e enteve lokale (regjonale o provinciale) , keto kurse te organizuara parashikojne rreth 600 ore nga te cilat 200 jane stazh. Ketyre u rezervohet, ne norme, nje dite e javes e cila eshte e organizuar ne dy seksione  intensive ku marrin pjese eksperte te jashtem dhe te ndermarrjeve. Figura qendrore ne organizimin, zhvillimin dhe vleresimin e ketyre kurseve eshte tutori, i cili zgjedhet ,mes mesuesve te klases. Tutori, ne bashkepunim me drejtorin e shkolles dhe funksionimin vjetor:

 

-Merr pjese ne kerkimet e informacioneve dhe individuimit te figures profesionale;

-Projekton te dhenat dhe nenvizon kompetencat ne dalje;

-Kerkon dhe seleksionon ekspertet;

- Koordinon grupin e punes se mesuesve ne kete kurs;

- U kerkon koordinatoreve te keshillit te klases senjalizimin  e disa situatave mes studenteve ne fund te stazhit;

- Predisponon, duke pasur parasysh kohet e dhena ne planin e aktiviteteve te institutit dhe keshillit te klases, kombinimi mes studenteve dhe ndermarrjeve qe kane pranuar disponibilitetin e tyre;

-Eshte i plotesuar me skedat e vleresimit te plotesuara nga vete ndermarrjet;

- Nenvizon kalendarin, organizon aktivitete dhe ato te suportit;

- Koordinon aktivitetet shkollore, kontrollon kohet dhe siperfaqet;

- Predisponon, ploteson dhe verifikon saktesine e dokumenteve;

- Nenvizon dhe kontrollon aktivitetet e stazhit te parashikuara nga ky kurs;

-Vlereson arritjet ne fund te kursit.

 

 

Document made with Nvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

               

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

        

             

 

 

 


 

  Все это предназначено для имитации малого бизнеса питание для детей и предоставить современную лабораторию преподавания оперативной.